Algemene Voorwaarden1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Klassy Nails en een klant waarop Klassy Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Inspanningen
Klassy Nails Klassy Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en naar wens van de klant uitvoeren. Bij wijziging van wens zal Klassy Nails de klant inlichten op financiële consequenties.

3. Afspraken
Afspraken dienen via de bekende contactgegevens gemaakt te worden. Bij verhindering dient de klant 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, mag Klassy Nails 50% van de afgesproken behandeling in rekening brengen. Indien de klant meer dan 10 minuten later is dan afgesproken tijd mag Klassy Nails deze tijd aftrekken van de behandeling en het volledige bedrag van de behandeling in rekening brengen. Indien de klant binnen de 24 uur voorafgaand van de afspraak annuleert vanwege overmacht dient de klant Klassy Nails hierover toe te lichten en word de 50% van de afgesproken behandeling niet in rekening gebracht.

4. Betaling
Klassy Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Bij prijswijzigingen dient Klassy Nails dit 30 dagen voor de ingangsdatum zichtbaar in de salon te maken. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient na afloop de betaling contant of door middel van een betaalverzoek te voldoen.

5. Persoonsgegevens en privacy
De klant voorziet Klassy Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Klassy Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Klassy Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding
Klassy Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. De informatie word gezien als vertrouwelijk wanneer dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Klassy Nails is verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Klassy Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Klassy Nails is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Klassy Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Klassy Nails geeft 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
• De klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon.
• De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
• De klant andere producten dan de door Klassy Nails geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De klant het advies om medisch advies niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De klant producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal
Klassy Nails heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Bij diefstal zal Klassy Nails altijd een melding doen bij de politie.

10. Klachten
Indien de klant klachten heeft over de behandeling of een product, moet deze binnen 5 werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Klassy Nails. Klassy Nails dient binnen 5 (werk)dagen antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is zal Klassy Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen is. Indien de klant elders de klacht heeft laten oplossen vervalt de garantie/vergoeding.

11. Nail art
Indien de klant of Klassy Nails een voorbeeld toont van een nail art ontwerp geldt dit slechts als een aanduiding. Het resultaat op de nagels hoeft niet identiek te zijn als het aangetoonde voorbeeld.